Vedtekter Logo til stiftelsen Mjøsen Lange


Vedtekter for Stiftelsen Mjøsen Lange

Vedtatt 1996 og endret 5. mars 2004 og 23. januar 2006

 

§ 1. NAVN OG STIFTELSE

Stiftelsens navn er Mjøsen Lange, og ble stiftet 24.09.96.

 

§ 2. FORRETNINGSKONTOR

Stiftelsen har forretningskontor i Lillehammer.

 

§ 3. FORMÅL

Stiftelsens formål skal være å erverve trebåter av vikingetype, drift og vedlikehold av slike båter, herunder av innleide båter.

Stiftelsen skal videre ha som formål å videreutvikle og markedsføre norske kulturtradisjoner, herunder ivareta utviklingen av både eldre og nyere tiders tradisjoner knyttet til dette formålet.

 

§ 4. STIFTERE

Som stiftere kan opptas enkeltpersoner, sammenslutninger av personer, andre foreninger, næringsvirksomheter, det offentlige og andre virksomheter som har interesse for trebåtmiljøet og ønsker å støtte stiftelsens formål.

 

§ 5. STIFTELSESKAPITAL

Stiftelsens startkapital er på kr 60.000,-.

 

§ 6. TINGET

Stiftelsens øverste myndighet er årsmøtet, heretter kalt TINGET. Hver stifter representerer kun en stemme. Stiftere skal ha flertall i styret. Det tilligger forøvrig TINGET å:

  1. Velge styre som skal bestå av inntil 7 personer. Leder velges for 1 år. Valgperioden for de øvrige er 2 år. Første gang velges halvparten for 1 år.

  2. Velge revisor.

  3. Oppnevne valgkomité som skal bestå av 3 medlemmer.

  4. Trekke opp hovedlinjene for stiftelsens virksomhet.

  5. Avholde årlig TING der stiftelsens beretning og regnskap skal godkjennes.

  6. Opptak av nye stiftere.

TINGET fatter beslutninger med simpelt flertall. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall. Vedtektsendringer skal vedtas/forkastes slik de er gjengitt i innkallingen. Eventuelle endringsforslag må ikke være i strid med "Stiftelsesloven" og skal endelig godkjennes av Fylkesmannen

 

§ 7. STYRET

Styret har til oppgave å lede stiftelsens virksomhet, forvalte dets midler og legge planer for framtidig drift i overensstemmelse med stiftelsens formål. Styret treffer beslutninger når minst halvparten av dets medlemmer stemmer for et framsatt forslag. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret innkaller til et tingmøte innen utgang av mars. Innkalling skjer med minimum 10 dagers varsel til stiftere. Saker som ønskes behandlet på tinget må være innlevert styret senest i 7 dager før tinget.

Stiftelsen tegnes av hele styret i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

 

§ 8. EKSTRAORDINÆRT TING

Ekstraordinært TING kan kreves når styret eller 1/3 av stifterne krever det.

 

§ 9. OPPLØSNING

Ved oppløsning av stiftelsen, skal dets midler tilfalle et anerkjent formål etter TINGETS nærmere beslutning. Forøvrig viser en til stiftelseslovens kp. 6 og fylkesmannen som øverste myndighet.


Stiftelsen Mjøsen Lange, Wieses gt 2, 2609 Lillehammer
Ansvarlig redaktør: Kai Gjessing, e-post: Post(at)mjosen-lange.no
 Oppdatert: tirsdag, 21 november 2006